Zilin Xiao 苦逼大三狗,艰难求学中

github
  MrXiao May 20, 2019

  U need to move on.

  MrXiao April 1, 2019

  一天天过得好累

  MrXiao January 24, 2019

  不提了,电子实训一生黑

  MrXiao January 24, 2019

  MrXiao January 5, 2019

  马上期末考试的我内心毫无波澜

  MrXiao January 4, 2019

  我博客上的第一条说说!

Contact information

About me

 • 四川大学大二狗一名,讨厌随波逐流。